ප්රවර්ගය සුදු හතු

ශීත for තුව සඳහා අපි සුදු හතු අස්වැන්න නෙළා ගනිමු
සුදු හතු

ශීත for තුව සඳහා අපි සුදු හතු අස්වැන්න නෙළා ගනිමු

හතු අස්වැන්න තරමක් අනපේක්ෂිත දෙයක් වන අතර එය බොහෝ සාධක මත රඳා පවතී: එක් කන්නයකදී හතු අහුලා ගන්නන් ඒවා බාල්දි තුළට ගෙන එනු ලබන අතර අනෙක වනාන්තරයේ තනි දිලීරයක් සොයාගත නොහැක. එබැවින් සෑම වසරකම අගෝස්තු අග - සැප්තැම්බර් මුල, හතු අස්වැන්න ශීත for තුව සඳහා ආරම්භ වේ. වැටීම තුළ සුදු හතු අස්වැන්න ඔබ රඳවා ගන්නේ නම්, වෙනත් සූපශාස්ත්‍ර කෘතියක් සඳහා අලංකාර සූදානම් කළ කෑමක් හෝ සං component ටකයක් ඇති බවට ඔබට දැනටමත් සහතික විය හැකිය.

තව දුරටත් කියවන්න
සුදු හතු

ශීත for තුව සඳහා අපි සුදු හතු අස්වැන්න නෙළා ගනිමු

හතු අස්වැන්න තරමක් අනපේක්ෂිත දෙයක් වන අතර එය බොහෝ සාධක මත රඳා පවතී: එක් කන්නයකදී හතු අහුලා ගන්නන් ඒවා බාල්දි තුළට ගෙන එනු ලබන අතර අනෙක වනාන්තරයේ තනි දිලීරයක් සොයාගත නොහැක. එබැවින් සෑම වසරකම අගෝස්තු අග - සැප්තැම්බර් මුල, හතු අස්වැන්න ශීත for තුව සඳහා ආරම්භ වේ. වැටීම තුළ සුදු හතු අස්වැන්න ඔබ රඳවා ගන්නේ නම්, වෙනත් සූපශාස්ත්‍ර කෘතියක් සඳහා අලංකාර සූදානම් කළ කෑමක් හෝ සං component ටකයක් ඇති බවට ඔබට දැනටමත් සහතික විය හැකිය.
තව දුරටත් කියවන්න