ප්රවර්ගය තක්කාලි බීජ පැල

තක්කාලි නවීස්: වැඩෙන සහ රැකබලා ගැනීම
තක්කාලි බීජ පැල

තක්කාලි නවීස්: වැඩෙන සහ රැකබලා ගැනීම

තක්කාලි "නවීස්" දිගු කලක් තිස්සේ විශිෂ්ට රසයක් හා හොඳ අස්වැන්නක් ලෙස ස්ථාපිත වී ඇති අතර එහි ජනප්‍රියත්වය සෑම වසරකම වැඩි වෙමින් පවතී. මෙම ලිපියෙන් ඔබ තක්කාලි "නවීස්" වල ලක්ෂණ සහ විස්තර සොයා ගන්නා අතර ඒවා රැකබලා ගැනීමේ ලක්ෂණ ඉගෙන ගනු ඇත. තක්කාලි "නවීස්" ප්‍රභේදයේ විශේෂාංග සහ වාසි නිර්ණායක වර්ගයේ ශාකයකි.

තව දුරටත් කියවන්න
තක්කාලි බීජ පැල

තක්කාලි නවීස්: වැඩෙන සහ රැකබලා ගැනීම

තක්කාලි "නවීස්" දිගු කලක් තිස්සේ විශිෂ්ට රසයක් හා හොඳ අස්වැන්නක් ලෙස ස්ථාපිත වී ඇති අතර එහි ජනප්‍රියත්වය සෑම වසරකම වැඩි වෙමින් පවතී. මෙම ලිපියෙන් ඔබ තක්කාලි "නවීස්" වල ලක්ෂණ සහ විස්තර සොයා ගන්නා අතර ඒවා රැකබලා ගැනීමේ ලක්ෂණ ඉගෙන ගනු ඇත. තක්කාලි "නවීස්" ප්‍රභේදයේ විශේෂාංග සහ වාසි නිර්ණායක වර්ගයේ ශාකයකි.
තව දුරටත් කියවන්න