සරසේනියාව

සරසීනියම් ලැයිස්තුව

සරත්සින් පවුලෙන් පැල නිවැරදිව කුකුළු පැල ලෙස හැඳින්වේ. විශේෂයෙන් අනුවර්තනය වූ කොළ ආධාරයෙන් කෘමීන් හා කුඩා සතුන් අල්ලා ගැනීමට ඔවුන්ට හැකි වේ. ගොදුරු ජීර්ණය සිදුවන්නේ එන්සයිම ආධාරයෙන් ය. මෙය අතිරේක පෝෂණ ප්‍රභවයක් වන අතර එසේ නොමැතිව ශාකවල වර්ධනය හා සංවර්ධනය සම්පූර්ණයෙන් සමත් නොවේ.
තව දුරටත් කියවන්න