ප්රවර්ගය දෙමුහුන්

ෂරෆුගා යනු කුමක්ද: දෙමුහුන් ගොඩබෑම සහ රැකබලා ගැනීම
දෙමුහුන්

ෂරෆුගා යනු කුමක්ද: දෙමුහුන් ගොඩබෑම සහ රැකබලා ගැනීම

විශේෂිත පලතුරු ගස්වල ලක්ෂණ වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අභිජනනය කරන්නන් සමඟ නොපැමිණෙන දේ. නමුත් වඩාත් පොදු විකල්පය - "මව්" ගස් කිහිපයකින් දෙමුහුන් වැඩීම. සමහර විට, එවැනි හරස් මාර්ගයකින්, ෂරෆුගා ඇතුළත් ඉතා රසවත් නිදර්ශක ලබා ගනී (එහි විස්තරය පහත දැක්වේ).

තව දුරටත් කියවන්න
දෙමුහුන්

ෂරෆුගා යනු කුමක්ද: දෙමුහුන් ගොඩබෑම සහ රැකබලා ගැනීම

විශේෂිත පලතුරු ගස්වල ලක්ෂණ වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අභිජනනය කරන්නන් සමඟ නොපැමිණෙන දේ. නමුත් වඩාත් පොදු විකල්පය - "මව්" ගස් කිහිපයකින් දෙමුහුන් වැඩීම. සමහර විට, එවැනි හරස් මාර්ගයකින්, ෂරෆුගා ඇතුළත් ඉතා රසවත් නිදර්ශක ලබා ගනී (එහි විස්තරය පහත දැක්වේ).
තව දුරටත් කියවන්න