ප්රවර්ගය කළු walnut

කළු නට් කොළ: විස්තරය, සංයුතිය, ප්රයෝජනවත් ගුණාංග
කළු walnut

කළු නට් කොළ: විස්තරය, සංයුතිය, ප්රයෝජනවත් ගුණාංග

කළු walnut සඳහා ස්වාභාවික මුල් වාසස්ථානය වන්නේ උතුරු ඇමරිකාවයි. මෙම ස්ථානවල ආදිවාසීන් කළු වල්නට් ලෙස හැඳින්වූයේ ජීවයේ අමරණීය බවයි. දේශීය ෂාමන්වරු මෙම ගසෙහි සං on ටක මත පදනම්ව සර්ප නාශකයක් නිපදවා, සුව කිරීමට පුරුදු වූ අතර නපුරු ආත්ම පවා දුරු කළහ. විස්තරය කළු දුඹුරු පොතු (පාහේ කළු) සහ කළු කවචයේ පලතුරු නිසා කළු walnut ගසට එහි නම ලැබුණි.

තව දුරටත් කියවන්න
කළු walnut

කළු නට් කොළ: විස්තරය, සංයුතිය, ප්රයෝජනවත් ගුණාංග

කළු walnut සඳහා ස්වාභාවික මුල් වාසස්ථානය වන්නේ උතුරු ඇමරිකාවයි. මෙම ස්ථානවල ආදිවාසීන් කළු වල්නට් ලෙස හැඳින්වූයේ ජීවයේ අමරණීය බවයි. දේශීය ෂාමන්වරු මෙම ගසෙහි සං on ටක මත පදනම්ව සර්ප නාශකයක් නිපදවා, සුව කිරීමට පුරුදු වූ අතර නපුරු ආත්ම පවා දුරු කළහ. විස්තරය කළු දුඹුරු පොතු (පාහේ කළු) සහ කළු කවචයේ පලතුරු නිසා කළු walnut ගසට එහි නම ලැබුණි.
තව දුරටත් කියවන්න