ප්රවර්ගය ගෘහස්ථ මිදි

මහල් නිවාසයේ වගා කළ හැකි මිදි: රෝපණය කිරීමේ ලක්ෂණ සහ ගෘහස්ථ මිදි රැකබලා ගැනීම
ගෘහස්ථ මිදි

මහල් නිවාසයේ වගා කළ හැකි මිදි: රෝපණය කිරීමේ ලක්ෂණ සහ ගෘහස්ථ මිදි රැකබලා ගැනීම

මිදි බොහෝ විට එහි රසවත් පලතුරු සඳහා උද්‍යාන ශාකයක් ලෙස පමණක් නොව, සැරසිලි සඳහා ශාකයක් ලෙසද වගා කෙරේ. මිදි පඳුරේ විශේෂ හැඩය සහ මීටර 5 ක් උස ආධාරක පවා එතීමට ඇති හැකියාව නිසා ස්තුතිවන්ත වන්නට, එය පහසුවෙන් ගැසෙබෝ සහ තෙමහල් නිවසක් අලංකාර කළ හැකිය.

තව දුරටත් කියවන්න
ගෘහස්ථ මිදි

මහල් නිවාසයේ වගා කළ හැකි මිදි: රෝපණය කිරීමේ ලක්ෂණ සහ ගෘහස්ථ මිදි රැකබලා ගැනීම

මිදි බොහෝ විට එහි රසවත් පලතුරු සඳහා උද්‍යාන ශාකයක් ලෙස පමණක් නොව, සැරසිලි සඳහා ශාකයක් ලෙසද වගා කෙරේ. මිදි පඳුරේ විශේෂ හැඩය සහ මීටර 5 ක් උස ආධාරක පවා එතීමට ඇති හැකියාව නිසා ස්තුතිවන්ත වන්නට, එය පහසුවෙන් ගැසෙබෝ සහ තෙමහල් නිවසක් අලංකාර කළ හැකිය.
තව දුරටත් කියවන්න