ප්රවර්ගය ප්‍රිවෙට් බැබළෙයි

සාමාන්‍ය ප්‍රයිවට් වර්ග, හෙජ් එකක් වැඩෙන ආකාරය
ප්‍රිවෙට් බැබළෙයි

සාමාන්‍ය ප්‍රයිවට් වර්ග, හෙජ් එකක් වැඩෙන ආකාරය

ශාකවල තදාසන්න ප්‍රදේශවල වැඩීම වඩාත් විවිධ අරමුණු ඇත. ඒවායින් සමහරක් ආහාර අරමුණු සඳහා භාවිතා කරන අතර අනෙක් ඒවා තනිකරම අලංකාර කාර්යයක් ඉටු කරන අතර විශිෂ්ට භූ දර්ශන නිර්මාණයකින් හිමිකරුවන් සතුටු කරයි. මෙම ලිපියෙන් දෙවැන්නෙහි එක් නියෝජිතයෙකු ගැන කියන්නට අපි කැමැත්තෙමු.

තව දුරටත් කියවන්න
ප්‍රිවෙට් බැබළෙයි

සාමාන්‍ය ප්‍රයිවට් වර්ග, හෙජ් එකක් වැඩෙන ආකාරය

ශාකවල තදාසන්න ප්‍රදේශවල වැඩීම වඩාත් විවිධ අරමුණු ඇත. ඒවායින් සමහරක් ආහාර අරමුණු සඳහා භාවිතා කරන අතර අනෙක් ඒවා තනිකරම අලංකාර කාර්යයක් ඉටු කරන අතර විශිෂ්ට භූ දර්ශන නිර්මාණයකින් හිමිකරුවන් සතුටු කරයි. මෙම ලිපියෙන් දෙවැන්නෙහි එක් නියෝජිතයෙකු ගැන කියන්නට අපි කැමැත්තෙමු.
තව දුරටත් කියවන්න