තණබිම් තණකොළ තණබිම්

බ්ලගෑස් ගොවිතැන වපුරන හා රැකබලා ගන්නේ කෙසේද?

තණකොළ සඳහා තෘණ තෝරා විට බහු වාර්ෂික ධාන්ය වර්ග කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම නවතා දමයි. ඔවුන් සීතල-ප්රතිරෝධී වන අතර, පොහොරවලට ප්රතිචාර දැක්වීම සහ ඉක්මනින් ප්රතිස්ථාපනය කර ඇත. එවැනි ශාකයක් වන්නේ ධාන්ය වර්ගයේ මුල්ම තෘණයි. මෙය ආසන්න වශයෙන් සාකච්ඡා කෙරෙන අසල තෘණ තෘණයි. ඔබ දන්නවාද?
තව දුරටත් කියවන්න