ප්රවර්ගය ඩ්‍රැකේනා

Dracaena marginata: නිවාස රැකවරණය
ඩ්‍රැකේනා

Dracaena marginata: නිවාස රැකවරණය

ඩ්‍රැකේනා බොහෝ මල් වගා කරන්නන් සමඟ ආදරයෙන් බැඳුණේ හේතුවක් ඇතුවයි. එය අලංකාර ලෙසම අභ්යන්තර අවට පෙදෙසට ගැලපෙන අතර එය අවට ඇති ලස්සන සහ අසමසම සුවපහසු කලාපයක් නිර්මාණය කරයි. මලෙහි විශාල පිටපත් ප්රධාන වශයෙන් කාර්යාල සඳහා මිලදී ගනු ලැබේ. කුඩා ඩ්‍රැගන්සා මාජිනාටා කුඩා කාමරවල සුවපහසු පෙනුමක්. Dracaena marginata: ශාකයේ විස්තරය මෙම විශේෂය වඩාත් ජනප්‍රිය හා හාඩි ඩ්‍රැසෙනී සදාහරිත ප්‍රභේදවලට නිවැරදිව ආරෝපණය කළ හැකිය.

තව දුරටත් කියවන්න
ඩ්‍රැකේනා

Dracaena marginata: නිවාස රැකවරණය

ඩ්‍රැකේනා බොහෝ මල් වගා කරන්නන් සමඟ ආදරයෙන් බැඳුණේ හේතුවක් ඇතුවයි. එය අලංකාර ලෙසම අභ්යන්තර අවට පෙදෙසට ගැලපෙන අතර එය අවට ඇති ලස්සන සහ අසමසම සුවපහසු කලාපයක් නිර්මාණය කරයි. මලෙහි විශාල පිටපත් ප්රධාන වශයෙන් කාර්යාල සඳහා මිලදී ගනු ලැබේ. කුඩා ඩ්‍රැගන්සා මාජිනාටා කුඩා කාමරවල සුවපහසු පෙනුමක්. Dracaena marginata: ශාකයේ විස්තරය මෙම විශේෂය වඩාත් ජනප්‍රිය හා හාඩි ඩ්‍රැසෙනී සදාහරිත ප්‍රභේදවලට නිවැරදිව ආරෝපණය කළ හැකිය.
තව දුරටත් කියවන්න