ප්රවර්ගය වැඩෙන ඇස්පරගස්

අපි අපේ ගෙවත්තේ ඇස්පරගස් සහ ඇස්පරගස් බෝංචි වගා කරමු
වැඩෙන ඇස්පරගස්

අපි අපේ ගෙවත්තේ ඇස්පරගස් සහ ඇස්පරගස් බෝංචි වගා කරමු

මෙම ශාකය බොහෝ විට ප්‍රණීත ආහාරයක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, එය තමන්ගේම ඇඳන් මත සාර්ථකව වගා කළ හැකි යැයි සැක නොකරයි. ඇස්පරගස් සතු විශිෂ්ට රසයෙහි වාසි සහ වින්දනය වෙනත් කිසිවක් සමඟ සැසඳිය නොහැක. මීට අමතරව, සැබෑ ඇස්පරගස් වල පළමු අස්වැන්න අප්රේල් මස අග සිට තරමක් යථාර්ථවාදී ය, මන්ද එහි ලාබාලතම රිකිලි ආහාර ලෙස භාවිතා කරයි.

තව දුරටත් කියවන්න
වැඩෙන ඇස්පරගස්

අපි අපේ ගෙවත්තේ ඇස්පරගස් සහ ඇස්පරගස් බෝංචි වගා කරමු

මෙම ශාකය බොහෝ විට ප්‍රණීත ආහාරයක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, එය තමන්ගේම ඇඳන් මත සාර්ථකව වගා කළ හැකි යැයි සැක නොකරයි. ඇස්පරගස් සතු විශිෂ්ට රසයෙහි වාසි සහ වින්දනය වෙනත් කිසිවක් සමඟ සැසඳිය නොහැක. මීට අමතරව, සැබෑ ඇස්පරගස් වල පළමු අස්වැන්න අප්රේල් මස අග සිට තරමක් යථාර්ථවාදී ය, මන්ද එහි ලාබාලතම රිකිලි ආහාර ලෙස භාවිතා කරයි.
තව දුරටත් කියවන්න