ප්රවර්ගය බිත්තර

බිත්තරයේ නැවුම්බව පරීක්ෂා කරන්නේ කෙසේද, එය වතුරට දමන්න
බිත්තර

බිත්තරයේ නැවුම්බව පරීක්ෂා කරන්නේ කෙසේද, එය වතුරට දමන්න

ඔබ නැවුම් බිත්තර මිල දී ගත්තාදැයි අනුමාන කිරීම දුෂ්කර ය, මන්ද යත්, කවචය යටින් බැලීමට නොහැකි නිසා, එය බෙදීමට නොවේ, නමුත් එය අන්තර්ගතයේ පෙනුම සහ සුවඳ විශ්වසනීයව සඟවයි. එහෙත් විසඳුමක් තිබේ. සරල ජලය සමඟ මෙම වටිනා නිෂ්පාදනයේ නැවුම්බව ඔබට පහසුවෙන් සහ ඉක්මනින් තීරණය කළ හැකි බව පෙනේ. පිහිනුම් බිත්තර පිළිබඳ න්‍යාය බිත්තර - අසාමාන්‍ය නිෂ්පාදනයක් වන අතර එය බොහෝ රහස් වලින් පිරී ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
බිත්තර

බිත්තරයේ නැවුම්බව පරීක්ෂා කරන්නේ කෙසේද, එය වතුරට දමන්න

ඔබ නැවුම් බිත්තර මිල දී ගත්තාදැයි අනුමාන කිරීම දුෂ්කර ය, මන්ද යත්, කවචය යටින් බැලීමට නොහැකි නිසා, එය බෙදීමට නොවේ, නමුත් එය අන්තර්ගතයේ පෙනුම සහ සුවඳ විශ්වසනීයව සඟවයි. එහෙත් විසඳුමක් තිබේ. සරල ජලය සමඟ මෙම වටිනා නිෂ්පාදනයේ නැවුම්බව ඔබට පහසුවෙන් සහ ඉක්මනින් තීරණය කළ හැකි බව පෙනේ. පිහිනුම් බිත්තර පිළිබඳ න්‍යාය බිත්තර - අසාමාන්‍ය නිෂ්පාදනයක් වන අතර එය බොහෝ රහස් වලින් පිරී ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න