ප්රවර්ගය ෂිගුලෙව්ස්කෝයි ඇපල් ගස

ඇපල් ප්‍රභේදය "ෂිගුලෙව්ස්කෝ". උයන් ගැන දැන ගැනීමට වැදගත් වන්නේ කුමක්ද
ෂිගුලෙව්ස්කෝයි ඇපල් ගස

ඇපල් ප්‍රභේදය "ෂිගුලෙව්ස්කෝ". උයන් ගැන දැන ගැනීමට වැදගත් වන්නේ කුමක්ද

විවිධ ඇපල් වල ලක්ෂණ ගැන සියල්ල ඉගෙන ගන්න ඉතා අපහසුය. සියල්ලට පසු, බොහෝ වෙබ් අඩවි වලින් ඔබට සොයාගත හැක්කේ අවශ්‍ය තොරතුරු වල උපුටා ගැනීම් පමණි. මෙම ලිපියේ දී අපි ඔවුන්ගේ උද්යාන භූමියේ "Zhigulevskoe" ඇපල් විවිධ ඇපල් වර්ධනය සඳහා යන සඳහා සඳහා වඩාත් ප්රයෝජනවත් සහ අවශ්ය දත්ත ගැලපෙන ලෙස අපි උත්සාහ කළා. රෝපණ හා ගස් රැකවරණය සඳහා නිශ්චිත අවශ්‍යතා වල ලක්ෂණ වලට අමතරව.

තව දුරටත් කියවන්න
ෂිගුලෙව්ස්කෝයි ඇපල් ගස

ඇපල් ප්‍රභේදය "ෂිගුලෙව්ස්කෝ". උයන් ගැන දැන ගැනීමට වැදගත් වන්නේ කුමක්ද

විවිධ ඇපල් වල ලක්ෂණ ගැන සියල්ල ඉගෙන ගන්න ඉතා අපහසුය. සියල්ලට පසු, බොහෝ වෙබ් අඩවි වලින් ඔබට සොයාගත හැක්කේ අවශ්‍ය තොරතුරු වල උපුටා ගැනීම් පමණි. මෙම ලිපියේ දී අපි ඔවුන්ගේ උද්යාන භූමියේ "Zhigulevskoe" ඇපල් විවිධ ඇපල් වර්ධනය සඳහා යන සඳහා සඳහා වඩාත් ප්රයෝජනවත් සහ අවශ්ය දත්ත ගැලපෙන ලෙස අපි උත්සාහ කළා. රෝපණ හා ගස් රැකවරණය සඳහා නිශ්චිත අවශ්‍යතා වල ලක්ෂණ වලට අමතරව.
තව දුරටත් කියවන්න