ප්රවර්ගය ඇප්රිකොට් ඇටයේ

ඇප්රිකොට් ඇටයේ වලවල් සහ ඒවායේ කර්නල් ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ කෙසේද?
ඇප්රිකොට් ඇටයේ

ඇප්රිකොට් ඇටයේ වලවල් සහ ඒවායේ කර්නල් ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ කෙසේද?

ඇප්රිකට් ඇටසැකිලි ආහාරයට ගැනීමෙන් තොරව, සිතීමකින් තොරව, බීජ දැමීම, සහ ඇත්ත වශයෙන්ම අපි එය නිෂ්ඵල කරනු ඇත - ඇප්රිකොට් ඇටයේ මධ්යයේ ප්රයෝජනවත් බව අපට වඩාත් හොඳින් හුරුපුරුදු බොහෝ නිෂ්පාදන වලට වඩා පහත් නොවේ. අපි ඔබට වැඩි විස්තර පවසන පරිදි ආහාර පිසීම, සාම්ප්රදායික බෙහෙත්, කොස්මෙටික් විද්යාව සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ. පෝෂණ අගය: ද්‍රව්‍යවල අන්තර්ගතය ඇප්රිකොට් ඇටයේ කර්නල් ග්‍රෑම් 100 ක දෛනික ප්‍රෝටීන් අවශ්‍යතාවයෙන් තුනෙන් එකක් (25 ග්රෑම්), දෛනික අවශ්‍යතාවයෙන් අඩකට වඩා (ග්‍රෑම් 45), කාබෝහයිඩ්‍රේට් ග්‍රෑම් 3 ක්, ජලය ග්‍රෑම් 5 ක් සහ ග්‍රෑම් 2.5 ක් අළු.

තව දුරටත් කියවන්න
ඇප්රිකොට් ඇටයේ

ඇප්රිකොට් ඇටයේ වලවල් සහ ඒවායේ කර්නල් ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ කෙසේද?

ඇප්රිකට් ඇටසැකිලි ආහාරයට ගැනීමෙන් තොරව, සිතීමකින් තොරව, බීජ දැමීම, සහ ඇත්ත වශයෙන්ම අපි එය නිෂ්ඵල කරනු ඇත - ඇප්රිකොට් ඇටයේ මධ්යයේ ප්රයෝජනවත් බව අපට වඩාත් හොඳින් හුරුපුරුදු බොහෝ නිෂ්පාදන වලට වඩා පහත් නොවේ. අපි ඔබට වැඩි විස්තර පවසන පරිදි ආහාර පිසීම, සාම්ප්රදායික බෙහෙත්, කොස්මෙටික් විද්යාව සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ. පෝෂණ අගය: ද්‍රව්‍යවල අන්තර්ගතය ඇප්රිකොට් ඇටයේ කර්නල් ග්‍රෑම් 100 ක දෛනික ප්‍රෝටීන් අවශ්‍යතාවයෙන් තුනෙන් එකක් (25 ග්රෑම්), දෛනික අවශ්‍යතාවයෙන් අඩකට වඩා (ග්‍රෑම් 45), කාබෝහයිඩ්‍රේට් ග්‍රෑම් 3 ක්, ජලය ග්‍රෑම් 5 ක් සහ ග්‍රෑම් 2.5 ක් අළු.
තව දුරටත් කියවන්න