රැප්සීඩ් සිටුවීම

කැනෝලා වගා කරන්නේ කෙසේද, සිටුවීමේ හා රැකබලා ගැනීමේ රහස්

ස්ත්‍රී දූෂණය යනු කුරුස පවුලට අයත් වාර්ෂික ශාකයකි. එය වසර හයදහසකට වැඩි කාලයක් වගා කර ඇත. ස්ත්‍රී දූෂණය සඳහා පාංශු සකස් කිරීම හා පොහොර යෙදීම තරමක් අම්ල ප්‍රතික්‍රියාවක් සහිත කළු පසෙහි ස්ත්‍රී දූෂණය හොඳින් වර්ධනය වේ. බිම් මට්ටමේ ඇති පස වල් පැලෑටි වලින් හොඳින් පිරිසිදු කළ යුතු අතර, සංවර්ධන අවධියේදී මෙන් වල් පැලෑටි වල බලපෑම යටතේ බීජ පැල වලක්වනු ලැබේ.
තව දුරටත් කියවන්න