ප්රවර්ගය පැලෑටි නවාතැන්

ආරම්භක වහලය සමඟ හරිතාගාර භාවිතා කිරීමේ පත්වීම සහ ලක්ෂණ
පැලෑටි නවාතැන්

ආරම්භක වහලය සමඟ හරිතාගාර භාවිතා කිරීමේ පත්වීම සහ ලක්ෂණ

විවෘත වහලක් සහිත හරිතාගාරයක් සෑම ගිම්හාන පදිංචිකරුවෙකුගේ සිහිනයයි. ඇත්ත වශයෙන්ම, ගිම්හානයේදී පැලෑටි වැඩෙන විට, පෆ් වාතය ප්රමාණවත් නොවන විට මෙන්ම ශීත snow තුවේ දී හිම පතිත වන විට ඇය අධික ලෙස රත් වීමට බිය නැත. මෙම ලිපියෙන් අපි විවෘත වහලක් සහිත හරිතාගාරයක් භාවිතා කිරීමේ අරමුණ සහ වාසිය ගැන කතා කරමු. ආරම්භක වහලක් සහිත හරිතාගාරයක් පත් කිරීම විවෘත වහලක් සහිත සියලුම හරිතාගාර සාමාන්‍යයෙන් පාරභාසක වන අතර වහලය ස්වයංක්‍රීයව විවෘත කිරීමේ පද්ධතිය මඟින් ශාක සඳහා හිරු එළිය විකාශනය කිරීමට සහ විවෘත කිරීමට ඉඩ සලසයි.

තව දුරටත් කියවන්න
පැලෑටි නවාතැන්

ආරම්භක වහලය සමඟ හරිතාගාර භාවිතා කිරීමේ පත්වීම සහ ලක්ෂණ

විවෘත වහලක් සහිත හරිතාගාරයක් සෑම ගිම්හාන පදිංචිකරුවෙකුගේ සිහිනයයි. ඇත්ත වශයෙන්ම, ගිම්හානයේදී පැලෑටි වැඩෙන විට, පෆ් වාතය ප්රමාණවත් නොවන විට මෙන්ම ශීත snow තුවේ දී හිම පතිත වන විට ඇය අධික ලෙස රත් වීමට බිය නැත. මෙම ලිපියෙන් අපි විවෘත වහලක් සහිත හරිතාගාරයක් භාවිතා කිරීමේ අරමුණ සහ වාසිය ගැන කතා කරමු. ආරම්භක වහලක් සහිත හරිතාගාරයක් පත් කිරීම විවෘත වහලක් සහිත සියලුම හරිතාගාර සාමාන්‍යයෙන් පාරභාසක වන අතර වහලය ස්වයංක්‍රීයව විවෘත කිරීමේ පද්ධතිය මඟින් ශාක සඳහා හිරු එළිය විකාශනය කිරීමට සහ විවෘත කිරීමට ඉඩ සලසයි.
තව දුරටත් කියවන්න