ප්රවර්ගය හරිතාගාර තුළ තක්කාලි

හරිතාගාර තුළ තක්කාලි - එය පහසුයි! වීඩියෝ
හරිතාගාර තුළ තක්කාලි

හරිතාගාර තුළ තක්කාලි - එය පහසුයි! වීඩියෝ

ගිම්හාන සහ ශීත both තුවේ දී නැවුම් පලතුරු හා එළවළු සමඟ විනෝද වීමට ඔබට අවශ්‍ය නම්, කදිම විකල්පය වනුයේ හරිතාගාර තුළ විවිධ භෝග වගා කිරීමයි. එවැනි ආරක්ෂිත භූමියක ඕනෑම ශාකයක් පාහේ වගා කළ හැකිය, උදාහරණයක් ලෙස තක්කාලි. නමුත් වගාව සඳහා සූදානම් වීම ආරම්භ කිරීමට පෙර හොඳින් අධ්‍යයනය කළ යුතු සියුම් කරුණු ගණනාවක් තිබේ.

තව දුරටත් කියවන්න
හරිතාගාර තුළ තක්කාලි

හරිතාගාර තුළ තක්කාලි - එය පහසුයි! වීඩියෝ

ගිම්හාන සහ ශීත both තුවේ දී නැවුම් පලතුරු හා එළවළු සමඟ විනෝද වීමට ඔබට අවශ්‍ය නම්, කදිම විකල්පය වනුයේ හරිතාගාර තුළ විවිධ භෝග වගා කිරීමයි. එවැනි ආරක්ෂිත භූමියක ඕනෑම ශාකයක් පාහේ වගා කළ හැකිය, උදාහරණයක් ලෙස තක්කාලි. නමුත් වගාව සඳහා සූදානම් වීම ආරම්භ කිරීමට පෙර හොඳින් අධ්‍යයනය කළ යුතු සියුම් කරුණු ගණනාවක් තිබේ.
තව දුරටත් කියවන්න