ප්රවර්ගය රුබාබ්

ලස්සන හා ප්රයෝජනවත්, උයනේ bs ෂධ පැළෑටි සමඟ මල් ඇඳක් සාදා ගන්නේ කෙසේද
රුබාබ්

ලස්සන හා ප්රයෝජනවත්, උයනේ bs ෂධ පැළෑටි සමඟ මල් ඇඳක් සාදා ගන්නේ කෙසේද

ඕනෑම කෑමක් කුළුබඩු ආධාරයෙන් පිරිපහදු රසයක් එක් කළ හැකිය. ඒවා ඕනෑම වෙළඳසැලකින් මිලදී ගත හැකි නමුත් බොහෝ විට ශීත in තුවේ දී හොඳ මිලකට නැවුම් හරිතයන් සොයා ගැනීම දුෂ්කර ය. කුළුබඩු සහිත bs ෂධ පැළෑටි ලැයිස්තුවක් අපි ඔබේ අවධානයට යොමු කරමු. ඒවා වගා කිරීම ඔබේ ඩචාහිදී කළ හැකිය. කුළුබඩු සහිත bs ෂධ පැළෑටි තැබිය යුතු ස්ථානය ඔබට ඕනෑම තැනක කුළුබඩු සහිත bs ෂධ පැළෑටි තැබිය හැකිය, ප්රධාන දෙය වන්නේ විටමින් බීජ පැල ප්‍රමාණය තීරණය කිරීමයි.

තව දුරටත් කියවන්න
රුබාබ්

ලස්සන හා ප්රයෝජනවත්, උයනේ bs ෂධ පැළෑටි සමඟ මල් ඇඳක් සාදා ගන්නේ කෙසේද

ඕනෑම කෑමක් කුළුබඩු ආධාරයෙන් පිරිපහදු රසයක් එක් කළ හැකිය. ඒවා ඕනෑම වෙළඳසැලකින් මිලදී ගත හැකි නමුත් බොහෝ විට ශීත in තුවේ දී හොඳ මිලකට නැවුම් හරිතයන් සොයා ගැනීම දුෂ්කර ය. කුළුබඩු සහිත bs ෂධ පැළෑටි ලැයිස්තුවක් අපි ඔබේ අවධානයට යොමු කරමු. ඒවා වගා කිරීම ඔබේ ඩචාහිදී කළ හැකිය. කුළුබඩු සහිත bs ෂධ පැළෑටි තැබිය යුතු ස්ථානය ඔබට ඕනෑම තැනක කුළුබඩු සහිත bs ෂධ පැළෑටි තැබිය හැකිය, ප්රධාන දෙය වන්නේ විටමින් බීජ පැල ප්‍රමාණය තීරණය කිරීමයි.
තව දුරටත් කියවන්න
රූබාර්බ්

ශීත for තුව සඳහා රුබාබ් අස්වැන්න: එළවළු ඉතිරි කරන්නේ කෙසේද

එහි අසාමාන්‍ය රසයට ස්තූතිවන්ත වන රුබාබ් විශාල පංකා ප්‍රමාණයක් ලබා ගෙන ඇත. ජනප්රිය ශාක විශේෂ 40 අතුරින් 6 ක් පමණ සූපශාස්ත්ර අරමුණු සඳහා වගා කර ඇත. රබර් බඩු බේරා ගැනීම සඳහා ශීත ඍතුව සඳහා වූ විටමින් කොටසක් ලබා ගත හැකි හොඳම මාර්ගය ගෙදර හැදූ.
තව දුරටත් කියවන්න