ප්රවර්ගය ආහාරයට ගත හැකි හතු

ආහාරයට ගත හැකි හතු, විස්තර සහ හතු වර්ග මොනවාද?
ආහාරයට ගත හැකි හතු

ආහාරයට ගත හැකි හතු, විස්තර සහ හතු වර්ග මොනවාද?

ෆෝසා අයත් වන්නේ ෆිසාලක්‍රීව් පවුලේ හතු කුලයටය. ආහාරයට ගත හැකි හා ආහාරයට ගත නොහැකි හතු වර්ග තිබේ. බිම්මල් සෙන්ටිමීටර 2 සිට 10 දක්වා කුඩා පැතලි තොප්පිය ඇත. තරුණ හතු සැහැල්ලු දාර සහිත උත්තල බොනෙට් එකක් ඇති අතර වඩාත් පරිණත අයට ඒකවර්ණ, කහ හෝ දුඹුරු පැහැයක් ඇත. එය වැදගත් ය! ආහාරයට ගත හැකි හා ආහාරයට ගත නොහැකි හතු අතර වෙනස හඳුනා ගැනීමට අප ඉගෙන ගත යුතුය.

තව දුරටත් කියවන්න
ආහාරයට ගත හැකි හතු

ආහාරයට ගත හැකි හතු, විස්තර සහ හතු වර්ග මොනවාද?

ෆෝසා අයත් වන්නේ ෆිසාලක්‍රීව් පවුලේ හතු කුලයටය. ආහාරයට ගත හැකි හා ආහාරයට ගත නොහැකි හතු වර්ග තිබේ. බිම්මල් සෙන්ටිමීටර 2 සිට 10 දක්වා කුඩා පැතලි තොප්පිය ඇත. තරුණ හතු සැහැල්ලු දාර සහිත උත්තල බොනෙට් එකක් ඇති අතර වඩාත් පරිණත අයට ඒකවර්ණ, කහ හෝ දුඹුරු පැහැයක් ඇත. එය වැදගත් ය! ආහාරයට ගත හැකි හා ආහාරයට ගත නොහැකි හතු අතර වෙනස හඳුනා ගැනීමට අප ඉගෙන ගත යුතුය.
තව දුරටත් කියවන්න