ප්රවර්ගය ආහාර ගොකරීම්

ජීවිතයේ පළමු දින සිට goslings නිසි පෝෂණය
ආහාර ගොකරීම්

ජීවිතයේ පළමු දින සිට goslings නිසි පෝෂණය

පාත්තයින් අයත් වන්නේ අච්චාරු කුකුළු පැටවුන්ටය. ඒවා රැකබලා ගැනීම මෙන්ම නිසි පෝෂණය පිළියෙළ කිරීම ඔබට විශාල ප්රශ්නයක් නොවනු ඇත. අලුත උපන් මසුන්ගේ පළමු මාසයේ ඔවුන්ගේ ජීවිතවල විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. මෙම කාලය තුළ, ඔබ කුකුළන් නිසි නඩත්තු කිරීම හා පෝෂණය සංවිධානය කිරීමට අවශ්ය වේ. විශේෂ ස්ථානයක් ආහාර ගොකරීම් විසින් භුක්ති විඳිනවා.

තව දුරටත් කියවන්න
ආහාර ගොකරීම්

ජීවිතයේ පළමු දින සිට goslings නිසි පෝෂණය

පාත්තයින් අයත් වන්නේ අච්චාරු කුකුළු පැටවුන්ටය. ඒවා රැකබලා ගැනීම මෙන්ම නිසි පෝෂණය පිළියෙළ කිරීම ඔබට විශාල ප්රශ්නයක් නොවනු ඇත. අලුත උපන් මසුන්ගේ පළමු මාසයේ ඔවුන්ගේ ජීවිතවල විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. මෙම කාලය තුළ, ඔබ කුකුළන් නිසි නඩත්තු කිරීම හා පෝෂණය සංවිධානය කිරීමට අවශ්ය වේ. විශේෂ ස්ථානයක් ආහාර ගොකරීම් විසින් භුක්ති විඳිනවා.
තව දුරටත් කියවන්න
ආහාර ගොස්ලිං

නිවසේදී ගෝස්ලිං පෝෂණය කරන්නේ කෙසේද?

පාත්තයින් රැකවරණය හා පෝෂණය සඳහා අච්චාරු ලෙස සැලකේ. ඔවුන්ගේ නිසි සංවර්ධනයේ වැදගත්ම කාර්යභාරය වන්නේ ජීවිතයේ පළමු මාසයයි. මෙම අවස්ථාවේදී අන්තර්ගතය පමණක් නොව, පැටවුන්ගේ පෝෂණයද නිසි ලෙස සංවිධානය කිරීම අවශ්ය වේ. එය සෑම විටම උසස් තත්ත්වයේ හා සමබර වීම අතිශයින්ම වැදගත්ය. මෙම ලිපියෙන් පාත්තයින්ගේ ආහාරය උපතේ සිටම පූර්ණ පරිණත වන තෙක් අඩංගු විය යුතු දේ ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න