ප්රවර්ගය ස්පාතිෆිලම්

ස්පාටිෆිලම් හි ප්‍රධාන විශේෂ හා ප්‍රභේදවල විස්තරය සහ ඡායාරූප
ස්පාතිෆිලම්

ස්පාටිෆිලම් හි ප්‍රධාන විශේෂ හා ප්‍රභේදවල විස්තරය සහ ඡායාරූප

ස්පාටිෆිලම් වැනි බොහෝ කැමැත්ත, විශ්වාසයන් සහ අගතියන්ගෙන් වටවී ඇති පෘථිවියේ ශාක ස්වල්පයක් ඇත. මලෙහි නම් අතර - "ලෝකයේ ලිලී", "සුදු රුවල්", "මල් ආවරණය" ... ඔබ දන්නවාද? ස්පාතිෆිලම් මුලින්ම සොයාගත්තේ ඉක්වදෝරයේ සහ කොලොම්බියාවේ වනාන්තරවල වන අතර 1870 ගණන් වලදී ජර්මනියේ පැලෑටි එකතු කරන්නකු වන ගුස්ටාව් වොලිස් විසින් විස්තර කරන ලදී.

තව දුරටත් කියවන්න
ස්පාතිෆිලම්

ස්පාටිෆිලම් හි ප්‍රධාන විශේෂ හා ප්‍රභේදවල විස්තරය සහ ඡායාරූප

ස්පාටිෆිලම් වැනි බොහෝ කැමැත්ත, විශ්වාසයන් සහ අගතියන්ගෙන් වටවී ඇති පෘථිවියේ ශාක ස්වල්පයක් ඇත. මලෙහි නම් අතර - "ලෝකයේ ලිලී", "සුදු රුවල්", "මල් ආවරණය" ... ඔබ දන්නවාද? ස්පාතිෆිලම් මුලින්ම සොයාගත්තේ ඉක්වදෝරයේ සහ කොලොම්බියාවේ වනාන්තරවල වන අතර 1870 ගණන් වලදී ජර්මනියේ පැලෑටි එකතු කරන්නකු වන ගුස්ටාව් වොලිස් විසින් විස්තර කරන ලදී.
තව දුරටත් කියවන්න