ස්පැග්නම් පාසි

පාසි-ස්පැග්නම්: යනු කුමක්ද, ගුණාංග, යෙදුම

Sphagnum moss යනු සුදු පාසිවලින් නියෝජනය වන අංඟාරක ශාකයකි. ටවුන්ග්රාඩා තුළ, වගුරුබිම් තුල බෙදා දී ඇත. ඔබ දන්නවාද? පෘථිවියේ උතුරු අර්ධගෝලයේ සෞම්‍ය දේශගුණික කලාපයේ වැඩිම ස්පැග්නම් වර්ධනය වන අතර විශාලතම විවිධත්වය ඇත්තේ දකුණු ඇමරිකාවේ ය. Sphagnum moss - එය කුමක්ද? පීට් පාසි යනු පීට් පිහිටුවා ඇති ශාක ශාකයකි.
තව දුරටත් කියවන්න