ප්රවර්ගය කොලරාඩෝ කුරුමිණියා

කොලරාඩෝ අර්තාපල් කුරුමිණියාට එරෙහි සටන සඳහා සූදානම් වීම
කොලරාඩෝ කුරුමිණියා

කොලරාඩෝ අර්තාපල් කුරුමිණියාට එරෙහි සටන සඳහා සූදානම් වීම

විවිධ භෝග වගා කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී සෑම උයන්පල්ලෙකුටම සියලු වර්ගවල ශාක පළිබෝධකයන්ට මුහුණ දීමට සිදුවේ. සමහර විට ඔවුන් අතර වඩාත් ප්‍රචලිත වන්නේ කොලරාඩෝ අර්තාපල් කුරුමිණියා වන අතර එය දින කිහිපයකින් අර්තාපල් තරුණ රිකිලි විනාශ කිරීමට සමත් වේ. මෙම සුවිශේෂී එළවළු මෙහි බහුලව දක්නට ලැබෙන බැවින්, කොලරාඩෝ අර්තාපල් කුරුමිණියා සඳහා විෂ වර්ග දේශීය වෙළඳසැල්වල ගබඩා කර ඇති බව පුදුමයට කරුණක් නොවේ.

තව දුරටත් කියවන්න
කොලරාඩෝ කුරුමිණියා

කොලරාඩෝ අර්තාපල් කුරුමිණියාට එරෙහි සටන සඳහා සූදානම් වීම

විවිධ භෝග වගා කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී සෑම උයන්පල්ලෙකුටම සියලු වර්ගවල ශාක පළිබෝධකයන්ට මුහුණ දීමට සිදුවේ. සමහර විට ඔවුන් අතර වඩාත් ප්‍රචලිත වන්නේ කොලරාඩෝ අර්තාපල් කුරුමිණියා වන අතර එය දින කිහිපයකින් අර්තාපල් තරුණ රිකිලි විනාශ කිරීමට සමත් වේ. මෙම සුවිශේෂී එළවළු මෙහි බහුලව දක්නට ලැබෙන බැවින්, කොලරාඩෝ අර්තාපල් කුරුමිණියා සඳහා විෂ වර්ග දේශීය වෙළඳසැල්වල ගබඩා කර ඇති බව පුදුමයට කරුණක් නොවේ.
තව දුරටත් කියවන්න