ප්රවර්ගය ඇපල් වැටීමෙන් වැටීම

ඇපල් ගස සඳහා සරත් රැකවරණය
ඇපල් වැටීමෙන් වැටීම

ඇපල් ගස සඳහා සරත් රැකවරණය

හොඳයි. සරත් කාලය පැමිණ ඇත, උද්‍යානය හිස් ය, ගස් තවදුරටත් රසවත් පලතුරු අලංකාර නොකරයි, නමුත් ඔබේ බඳුනක් යට වත් ඇපල් රසය පිරී ඇති අතර ශීත for තුව සඳහා ඔබ බොහෝ දුරට සූදානම් ය. දැන් ගස් රැකබලා ගැනීමට කාලය එළඹ ඇති අතර, ශීත කාලය තුළ සුවපහසුවක් දැනිය යුතු අතර වසන්තය වන තෙක් කිසිදු අලාභයක් සිදු නොවේ.

තව දුරටත් කියවන්න
ඇපල් වැටීමෙන් වැටීම

ඇපල් ගස සඳහා සරත් රැකවරණය

හොඳයි. සරත් කාලය පැමිණ ඇත, උද්‍යානය හිස් ය, ගස් තවදුරටත් රසවත් පලතුරු අලංකාර නොකරයි, නමුත් ඔබේ බඳුනක් යට වත් ඇපල් රසය පිරී ඇති අතර ශීත for තුව සඳහා ඔබ බොහෝ දුරට සූදානම් ය. දැන් ගස් රැකබලා ගැනීමට කාලය එළඹ ඇති අතර, ශීත කාලය තුළ සුවපහසුවක් දැනිය යුතු අතර වසන්තය වන තෙක් කිසිදු අලාභයක් සිදු නොවේ.
තව දුරටත් කියවන්න