ලිලී වර්ග

ලිලී මල් වර්ග හා වර්ග පිළිබඳ විස්තර සහ විස්තර

මෙම ලිපියෙන් ඔබ ලිලී මල් වර්ග මොනවාද සහ ලිලී පවුලට කොපමණ වර්ග තිබේද යන්න ඉගෙන ගනු ඇත. ලිලී මල්වල විවිධාකාර දෙමුහුන් වර්ග අපි සලකා බලමු. ඒවා මවිතයට පත් කරවන, ඇසට ප්‍රිය කරන, අද්විතීය සුවඳ විහිදුවයි. ලිලී ලිලී පවුලට අයත් වේ. එය මාංසමය පතුලේ තහඩු සහ බල්බයක් සහිත බහු වාර්ෂික පැළෑටියකි.
තව දුරටත් කියවන්න