ප්රවර්ගය බල්බ මල්

මලක් රෝපණය කර වර්ධනය කරන්නේ කෙසේද? යුකෝමිස් (යුකොමිස්, අන්නාසි ලිලී)
බල්බ මල්

මලක් රෝපණය කර වර්ධනය කරන්නේ කෙසේද? යුකෝමිස් (යුකොමිස්, අන්නාසි ලිලී)

මේ වන විට විදේශීය ශාක විශාල සංඛ්‍යාවක් පෙනෙන්නට පටන් ගෙන ඇති අතර එමඟින් මල් වත්තක්, ටෙරස් හෝ උද්‍යානයක් වඩාත් අසාමාන්‍ය ලෙස සාදා ගත හැකිය. එබැවින් අපගේ අක්ෂාංශ වල අඩවි වල මෙක්සිකානු සූරියකාන්ත, ඩයිකොන්ඩ්‍රා, පෙන්ස්ටමන් සහ වෙනත් ශාක වගා කිරීමට පටන් ගත්තේය.නමුත් මෙම කණ්ඩායමේ වඩාත්ම අසාමාන්‍ය නියෝජිතයින් වන්නේ යුකෝමිස් ය.

තව දුරටත් කියවන්න
බල්බ මල්

මලක් රෝපණය කර වර්ධනය කරන්නේ කෙසේද? යුකෝමිස් (යුකොමිස්, අන්නාසි ලිලී)

මේ වන විට විදේශීය ශාක විශාල සංඛ්‍යාවක් පෙනෙන්නට පටන් ගෙන ඇති අතර එමඟින් මල් වත්තක්, ටෙරස් හෝ උද්‍යානයක් වඩාත් අසාමාන්‍ය ලෙස සාදා ගත හැකිය. එබැවින් අපගේ අක්ෂාංශ වල අඩවි වල මෙක්සිකානු සූරියකාන්ත, ඩයිකොන්ඩ්‍රා, පෙන්ස්ටමන් සහ වෙනත් ශාක වගා කිරීමට පටන් ගත්තේය.නමුත් මෙම කණ්ඩායමේ වඩාත්ම අසාමාන්‍ය නියෝජිතයින් වන්නේ යුකෝමිස් ය.
තව දුරටත් කියවන්න