ප්රවර්ගය ඛනිජ පොහොර

"ප්ලාන්ටාෆෝල්" පොහොර භාවිතා කිරීමේ උපදෙස්, කාර්යක්ෂමතාව සහ ප්‍රතිලාභ
ඛනිජ පොහොර

"ප්ලාන්ටාෆෝල්" පොහොර භාවිතා කිරීමේ උපදෙස්, කාර්යක්ෂමතාව සහ ප්‍රතිලාභ

කාබනික පොහොර සහිත එළවළු වත්තක් පොහොර කිරීමට උද්‍යානකරුවෙකුට අවස්ථාවක් නොමැති විට, පුළුල් ක්‍රියාකාරීත්වයක් සහිත විශ්වීය ඛනිජ පොහොර ප්ලාන්ටැෆෝල් (“වැවිලිකරු”) ගලවා ගැනීමට පැමිණ, එහි සංයුතිය සහ ගෙවතු වගාවේ භාවිතය සලකා බලන්න. ප්ලාන්ටාෆෝල්: විස්තරය සහ රසායනික සංයුතිය යුරෝපීය තත්ත්ව ප්‍රමිතීන්ට අනුව නිර්මාණය කර ඇති සියලුම වර්ගවල එළවළු, තාක්‍ෂණික, විසිතුරු හා පළතුරු සහ බෙරී පැල සඳහා ප්ලාන්ටාෆෝල් ඒකාබද්ධ ඛනිජ සංකීර්ණය සුදුසු වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
ඛනිජ පොහොර

Ammophos: යෙදුමේ ලක්ෂණ සහ ලක්ෂණ

පෝෂණය තෝරාගැනීමේදී ගොවීන් සහ ගෙවතු හිමියන් මිල / තත්ත්ව අනුපාතයෙන් ඉදිරියට යයි. එබැවින්, මිලදී ගැනීමේදී විශ්වීය හා effective ලදායී සංයුතියක් තෝරා ගැනීමට උත්සාහ කරන්න. අම්මොෆොස් වර්ගයේ ඛනිජ පොහොර සඳහා හොඳ ඉල්ලුමක් පවතින අතර අද අපි මෙම මිශ්‍රණය ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ කෙසේදැයි සොයා බලමු. ඛනිජ පොහොරවල සංයුතිය ඇමෝෆොස් සංයුතිය ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය දෙකකින් සමන්විත වේ: මොනොඇමෝනියම් සහ ඩයමෝනියම් පොස්පේට්.
තව දුරටත් කියවන්න
ඛනිජ පොහොර

"ප්ලාන්ටාෆෝල්" පොහොර භාවිතා කිරීමේ උපදෙස්, කාර්යක්ෂමතාව සහ ප්‍රතිලාභ

කාබනික පොහොර සහිත එළවළු වත්තක් පොහොර කිරීමට උද්‍යානකරුවෙකුට අවස්ථාවක් නොමැති විට, පුළුල් ක්‍රියාකාරීත්වයක් සහිත විශ්වීය ඛනිජ පොහොර ප්ලාන්ටැෆෝල් (“වැවිලිකරු”) ගලවා ගැනීමට පැමිණ, එහි සංයුතිය සහ ගෙවතු වගාවේ භාවිතය සලකා බලන්න. ප්ලාන්ටාෆෝල්: විස්තරය සහ රසායනික සංයුතිය යුරෝපීය තත්ත්ව ප්‍රමිතීන්ට අනුව නිර්මාණය කර ඇති සියලුම වර්ගවල එළවළු, තාක්‍ෂණික, විසිතුරු හා පළතුරු සහ බෙරී පැල සඳහා ප්ලාන්ටාෆෝල් ඒකාබද්ධ ඛනිජ සංකීර්ණය සුදුසු වේ.
තව දුරටත් කියවන්න