නැඹුරුවන තදාසන්න ප්‍රදේශය

ඔහුගේ අත්වල බෑවුම සහිත ප්රදේශයක රඳවා තබන බිත්තියක්

තීරණයක් ගැනීම සඳහා සිත්ගන්නාසුලු තත්වයක් තිබිය හැකිය - ගිම්හාන නිවසක් සංවිධානය කිරීම සඳහා ලබා ගත යුතු දේ: නිරපේක්ෂ පැතලි හෝ බෑවුම් සහිත ගිම්හාන ගෘහයක්. පළමු විකල්පය වඩාත් හුරුපුරුදු හා සරල ය. දෙවන විකල්පය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ලාභදායී වේ, මන්ද රළු මතුපිටක් ඇති ප්‍රදේශ නවක ගිම්හාන පදිංචිකරුවන් අතර එතරම් වටිනාකමක් නැති නිසා විය හැකි දුෂ්කරතාවන්ට බිය වේ.
තව දුරටත් කියවන්න