ප්රවර්ගය බිත්තර පුර්ව ලියාපදිංචි තක්සේරු කිරීම

නිවසේදී පුර්ව ලියාපදිංචි වීමට පෙර බිත්තර සෝදා පිරිසිදු කිරීම
බිත්තර පුර්ව ලියාපදිංචි තක්සේරු කිරීම

නිවසේදී පුර්ව ලියාපදිංචි වීමට පෙර බිත්තර සෝදා පිරිසිදු කිරීම

ඉන්කියුබේටරයක බිත්තර දැමීමට පෙර බොහෝ සාමනේර කුකුළු ගොවීන් සෝදා ගත යුතුද යන ප්‍රශ්නයට මුහුණ දී සිටී. පුර්ව ලියාපදිංචි තක්සේරු ද්‍රව්‍ය - සියල්ලටත් වඩා ජීවියෙකු බව තේරුම් ගත යුතු අතර එය හැකි තරම් පරිස්සමින් හා පරිස්සමින් හැසිරවිය යුතුය. මෙම අවස්ථාවේ දී විෂබීජ නාශක කිරීම මඟින් වෛරස් හා බැක්ටීරියා මගින් ඇතිවිය හැකි රෝග වලින් දරුවන් බේරෙනු ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
බිත්තර පුර්ව ලියාපදිංචි තක්සේරු කිරීම

නිවසේදී පුර්ව ලියාපදිංචි වීමට පෙර බිත්තර සෝදා පිරිසිදු කිරීම

ඉන්කියුබේටරයක බිත්තර දැමීමට පෙර බොහෝ සාමනේර කුකුළු ගොවීන් සෝදා ගත යුතුද යන ප්‍රශ්නයට මුහුණ දී සිටී. පුර්ව ලියාපදිංචි තක්සේරු ද්‍රව්‍ය - සියල්ලටත් වඩා ජීවියෙකු බව තේරුම් ගත යුතු අතර එය හැකි තරම් පරිස්සමින් හා පරිස්සමින් හැසිරවිය යුතුය. මෙම අවස්ථාවේ දී විෂබීජ නාශක කිරීම මඟින් වෛරස් හා බැක්ටීරියා මගින් ඇතිවිය හැකි රෝග වලින් දරුවන් බේරෙනු ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න
බිත්තර පුර්ව ලියාපදිංචි තක්සේරු කිරීම

පුර්ව ලියාපදිංචි තක්සේරු කිරීම සඳහා ගුණාත්මක බිත්තර තෝරා ගැනීම

කුකුළු පැටවුන් බෝ කරන විට බොහෝ විට දරුවන් බෝ කිරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නය මතු වන අතර එම නිසා ඉන්කියුබේටරයේ බිත්තර දැමීමෙන් තොරව කළ නොහැක. බිත්තර තෝරාගැනීමේදී ඔබ අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු මෙන්ම ඒවා ගබඩා කරන වේලාව පිළිබඳව මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියමු. බාහිර ලක්ෂණ අනුව පුර්ව ලියාපදිංචි තක්සේරු කිරීම සඳහා ගුණාත්මක ද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීමේ ආරම්භක අදියර මෙයයි.
තව දුරටත් කියවන්න