ප්රවර්ගය ගූස්බෙරි රුසියානු

ඩැචා හි හයසින්ත් වර්ධනය කරන්නේ කෙසේද
හයසින්ත්

ඩැචා හි හයසින්ත් වර්ධනය කරන්නේ කෙසේද

හයසින්ත් ගෘහ පැලෑටියක් මෙන්ම ගෙවත්තක් විය හැකිය. Hyacinths මුල් වසන්තයේ දී අවහිර වීමට පටන් ගනී. මල් ඉතා දීප්තිමත් හා සුවඳවත් වේ. අපි නූතන හයසින්ත් ගැන කතා කරන්නේ නම්, ඒවායේ පරිකල්පනයට එහි වර්ණ විවිධත්වය සමඟ පහර දිය හැකිය - සුදු සිට මෙරූන්-කළු, රෝස සහ දම් පාට දක්වා. හයසින්ත් යනු කාලෝචිතව බලපෑම් කිරීම සහ කප්පාදු කිරීම සඳහා යෝග්ය විය හැකි විවිධාකාර මල් වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
ගෝෂීබරි රුසියානු

Gooseberry වඩාත් ජනප්රිය හා හොඳම වර්ග

Gooseberry බෙරී එහි රස, සෞඛ්ය සම්පන්න ගුණ සහ විවිධාකාරත්වය පිලිබඳව දැනටමත් ප්රසිද්ධ වී ඇත. ගූස්බෙරි ගෙවතු හිමියන්ගේ හා ගෘහණියන්ගේ වඩාත් ආදරණීය බෙරි වර්ගයක් බවට පත්ව ඇත. මිහිරි බෙරි පිළිබඳ විශාල අස්වැන්නක් එකතු කිරීම සඳහා, උයනක් කටු පැළ නොමැතිව හොඳම ගස්වල හොඳම වර්ග වගා කිරීමට උත්සාහ කරති. ඔබ දන්නවාද?
තව දුරටත් කියවන්න