ඉනෝටෙරා

මිනිස් සෞඛ්ය සඳහා ප්රයෝජනවත් ඒකෙරණ කුමක්ද?

Enotera - වල්පැලෑවුමක් ලෙස සැලකෙන ශාකයක්, නමුත් එහි සෑම කොටසක්ම සුවපත් ගුණ ඇත. එය ප්රතිකාර පමණක් නොව, විවිධ රෝග වැලැක්වීම සඳහා මෙන්ම, කොස්මෙටික් විද්යාවද භාවිතා වේ. ඒකකයේ රසායනික සංයුතිය එහි ඒකකයේ ප්රයෝජනවත් ගුණාංග එහි රසායනික සංයුතිය නිසාය. ශාකයේ විටමින් සී, සපුරෝනා, සයනොජනික් සංයෝග, කැරොටිනොයිඩ්ස්, ස්ටෙරොයිඩ්, පොලිසසරීඩ්, ඇන්තෝසියානීන්, ෆීනෝල් ​​කාබොක්සිලික් අම්ල, ෆ්ලේවනොයිඩ් සහ ඩැනින් වේ.
තව දුරටත් කියවන්න