ප්රවර්ගය හියුමස්

අශ්ව පොහොර භාවිතය පිළිබඳ සියල්ලම
හියුමස්

අශ්ව පොහොර භාවිතය පිළිබඳ සියල්ලම

ඔබේ ගෙවත්තේ හෝ ගෙවත්තේ ඔබ රෝපණය කළ පැළෑටි කුමක් වුවත් ඔවුන්ට නිසැකවම පෝෂණය හා පොහොර අවශ්‍ය වේ. එසේ නොමැතිනම් හොඳ අස්වැන්නක් නොලැබේ. අද, පොහොර වෙළඳපොල නියෝජනය කරනුයේ සියලු වර්ගවල ශාක හා ඕනෑම පසුම්බියක් සඳහා වන පුළුල්ම එකතුවෙනි. කෙසේ වෙතත්, Gardeners සහ Gardeners බොහෝ විට ඔවුන්ගේ බිම් කැබලි පැරණි ආකාරයෙන් පොහොර කිරීමට කැමැත්තක් දක්වයි - පොහොර සමඟ.

තව දුරටත් කියවන්න
හියුමස්

අශ්ව පොහොර භාවිතය පිළිබඳ සියල්ලම

ඔබේ ගෙවත්තේ හෝ ගෙවත්තේ ඔබ රෝපණය කළ පැළෑටි කුමක් වුවත් ඔවුන්ට නිසැකවම පෝෂණය හා පොහොර අවශ්‍ය වේ. එසේ නොමැතිනම් හොඳ අස්වැන්නක් නොලැබේ. අද, පොහොර වෙළඳපොල නියෝජනය කරනුයේ සියලු වර්ගවල ශාක හා ඕනෑම පසුම්බියක් සඳහා වන පුළුල්ම එකතුවෙනි. කෙසේ වෙතත්, Gardeners සහ Gardeners බොහෝ විට ඔවුන්ගේ බිම් කැබලි පැරණි ආකාරයෙන් පොහොර කිරීමට කැමැත්තක් දක්වයි - පොහොර සමඟ.
තව දුරටත් කියවන්න