ගොර්ඩ්ස්

වැඩෙන පෙපිනෝ: සදාහරිත බහු වාර්ෂික පැළ සිටුවීම සහ රැකබලා ගැනීම

Pepepino යනු එවැනි ප්රශ්නයක් විය හැකි ය, සමහර විට මෙම පුද්ගලයා අසන සෑම පුද්ගලයෙකුගෙන්ම අසයි. මෙම ලිපියෙන් අපි මෙම රසවත් ශාක ගැන කතා කරමු. රටෙහි පෙපීනෝ සඳහා රෝපණ හා රැකබලා ගැනීමේ මූලික මූලධර්ම සොයා ගන්නෙමු. පැපිනෝ - මේ පැපිනෝ ශාකය කුමක්ද? සාමාන්යයෙන් හඳුන්වන්නේ කොමඩු ලෙසයි. එය දකුණු ඇමරිකාවෙන් නිවුස්හයිඩ් පවුලෙන් සදාහරිත පඳුරකි.
තව දුරටත් කියවන්න