ප්රවර්ගය මිදි වල දෙමුහුන් ආකාර

මිදි බුර්දක ඒවී: හොඳම ආකෘති, රැකවරණය සහ රෝපණය පිළිබඳ උපදෙස්
මිදි වල දෙමුහුන් ආකාර

මිදි බුර්දක ඒවී: හොඳම ආකෘති, රැකවරණය සහ රෝපණය පිළිබඳ උපදෙස්

මිනිස් පරිපූර්ණත්වයේ සීමාවන් සොයා ගැනීම පාහේ කළ නොහැක්කකි. සියල්ලට පසු, අප නිරන්තරයෙන් උත්සාහ කරන්නේ අප පමණක් නොව, අප වටා ඇති සෑම දෙයක්ම යහපත් කිරීමට ය. සමහර විට බොහෝ විට සොබාදහමට යන අතර ශාක සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය කිරීමට අප ඉගෙන ගෙන ඇත. තෝරා ගැනීම සහ දෙමුහුන්කරණය දැනටමත් දන්නා "ගෘහාශ්‍රිත" භෝග සියල්ලම පාහේ ස්පර්ශ කර ඇති අතර විශේෂයෙන් මිදි වගාව දැනටමත් අවුරුදු දහස් ගණනක් ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
මිදි වල දෙමුහුන් ආකාර

මිදි බුර්දක ඒවී: හොඳම ආකෘති, රැකවරණය සහ රෝපණය පිළිබඳ උපදෙස්

මිනිස් පරිපූර්ණත්වයේ සීමාවන් සොයා ගැනීම පාහේ කළ නොහැක්කකි. සියල්ලට පසු, අප නිරන්තරයෙන් උත්සාහ කරන්නේ අප පමණක් නොව, අප වටා ඇති සෑම දෙයක්ම යහපත් කිරීමට ය. සමහර විට බොහෝ විට සොබාදහමට යන අතර ශාක සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය කිරීමට අප ඉගෙන ගෙන ඇත. තෝරා ගැනීම සහ දෙමුහුන්කරණය දැනටමත් දන්නා "ගෘහාශ්‍රිත" භෝග සියල්ලම පාහේ ස්පර්ශ කර ඇති අතර විශේෂයෙන් මිදි වගාව දැනටමත් අවුරුදු දහස් ගණනක් ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න