ප්රවර්ගය රෝස්මරී

රෝස්මරී, properties ෂධීය ගුණ සහ ශාකයේ contraindications භාවිතය පිළිබඳ සියල්ලම
රෝස්මරී

රෝස්මරී, properties ෂධීය ගුණ සහ ශාකයේ contraindications භාවිතය පිළිබඳ සියල්ලම

පුරාණ ජනප්‍රවාදයන්ට අනුව, රෝස්මරී නපුරු ආත්මයන් දුරු කරයි, බහුලත්වය සහ ධනය ආකර්ෂණය කරයි. නමුත් අද වන විට මෙම ශාකය රෝග සඳහා ප්‍රතිකාර හා වැළැක්වීම සඳහා භාවිතා කරන ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග විශාල ලැයිස්තුවක් සඳහා ගෞරවයට පාත්‍ර වේ. එය රූපලාවණ්‍ය හා ආහාර පිසීමේදී එහි ස්ථානය සොයාගෙන ඇත. රෝස්මරී වල සංයුතිය හා පෝෂණ අගය - අපි පෝෂණ අගය ගැන කතා කරන්නේ නම්, රෝස්මරී මේස හැන්දක විටමින් A දෛනික මිනිස් පරිභෝජනයෙන් 1% ක් අඩංගු වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
රෝස්මරී

රෝස්මරී, properties ෂධීය ගුණ සහ ශාකයේ contraindications භාවිතය පිළිබඳ සියල්ලම

පුරාණ ජනප්‍රවාදයන්ට අනුව, රෝස්මරී නපුරු ආත්මයන් දුරු කරයි, බහුලත්වය සහ ධනය ආකර්ෂණය කරයි. නමුත් අද වන විට මෙම ශාකය රෝග සඳහා ප්‍රතිකාර හා වැළැක්වීම සඳහා භාවිතා කරන ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග විශාල ලැයිස්තුවක් සඳහා ගෞරවයට පාත්‍ර වේ. එය රූපලාවණ්‍ය හා ආහාර පිසීමේදී එහි ස්ථානය සොයාගෙන ඇත. රෝස්මරී වල සංයුතිය හා පෝෂණ අගය - අපි පෝෂණ අගය ගැන කතා කරන්නේ නම්, රෝස්මරී මේස හැන්දක විටමින් A දෛනික මිනිස් පරිභෝජනයෙන් 1% ක් අඩංගු වේ.
තව දුරටත් කියවන්න