ප්රවර්ගය බීජ වලින් අර්තාපල් වැඩීම

හොඳ අස්වැන්න අර්තාපල් බීජ: එය ඇත්තක්ද?
බීජ වලින් අර්තාපල් වැඩීම

හොඳ අස්වැන්න අර්තාපල් බීජ: එය ඇත්තක්ද?

අර්තාපල් ප්රවාහනය සඳහා ප්රධාන ද්රව්යය වන්නේ එහි අල, නමුත් එහි බීජ නොවන්නේ මන්දැයි බොහෝ දෙනා ඔබගෙන් බොහෝ දෙනෙක් සිතති. සාමාන්ය පුද්ගලයෙකුට අර්තාපල් බීජ ගුණ කිරීම අපහසු විය හැකිද? නැත්නම් බීජ සඳහා වර්ධනය කිරීමට විශේෂ කොන්දේසි අවශ්ය වන්නේද? ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම ක්රමය සෑම කෙනෙකුටම තරමක් දැරිය හැකි වන අතර බොහෝ වාසි ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
බීජ වලින් අර්තාපල් වැඩීම

හොඳ අස්වැන්න අර්තාපල් බීජ: එය ඇත්තක්ද?

අර්තාපල් ප්රවාහනය සඳහා ප්රධාන ද්රව්යය වන්නේ එහි අල, නමුත් එහි බීජ නොවන්නේ මන්දැයි බොහෝ දෙනා ඔබගෙන් බොහෝ දෙනෙක් සිතති. සාමාන්ය පුද්ගලයෙකුට අර්තාපල් බීජ ගුණ කිරීම අපහසු විය හැකිද? නැත්නම් බීජ සඳහා වර්ධනය කිරීමට විශේෂ කොන්දේසි අවශ්ය වන්නේද? ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම ක්රමය සෑම කෙනෙකුටම තරමක් දැරිය හැකි වන අතර බොහෝ වාසි ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න