විවෘත බිම් සඳහා වම්බටු වර්ග

විවෘත බිම් සඳහා වම්බටු හොඳම වර්ග

වසර 10 කට පෙර නම් මුලින්ම දකුණු පැත්තෙන් මුලින්ම මුලින්ම මුලින්ම වම්බටු ලෙස සලකනු ලැබුවේ වඳුරන් ලෙසය. අද දින මෙම සංස්කෘතිය සෑම ඇඳක් තුලම දැකිය හැකිය. එය රසවත් මාංශ පෝෂණය කර ඇති විට එය සතුටට පත් කිරීම අපහසුය. විශේෂයෙන්, ඔබ ඔබේම වත්ත ඇඳ ඇති නම්, වම්බටු පැල සිටුවීමට විශේෂ ස්ථානයක් ඇති බව පෙනේ.
තව දුරටත් කියවන්න