කටු සිටුවීම

හැරීම: ගොඩබෑම, රැකවරණය, ප්‍රතිලාභ සහ හානිය

පිසිනු ලබන්නේ පිසිනු ලබන්නේ, එය ද (පඳුරු හෝ පහත් ගස් ලෙස නිරූපණය කෙරේ) - බොහෝ ගෙවතු හිමියන්ගේ ප්‍රියතම ශාක වලින් එකකි. එය බොහෝ ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග ඇත, කෙසේ වෙතත්, සෑම කෙනෙකුටම වඩා බොහෝ දුරට එය දනී. නිදසුනක් වශයෙන්, පාචනය සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා කටු භාවිතා කරන අතර, එහි මල් ප්‍රතිවිරුද්ධ බලපෑමක් ඇති අතර විරේචකයක් ලෙස භාවිතා කරයි.
තව දුරටත් කියවන්න