ප්රවර්ගය පාංශු වසුන්

උද්යානයේ පොහොර ලෙස sawdust භාවිතා කළ හැකිද?
පාංශු වසුන්

උද්යානයේ පොහොර ලෙස sawdust භාවිතා කළ හැකිද?

බොහෝදෙනෙකු විශ්වාස කරන්නේ නාස්තියෙන් තොර නිවහල් සිහින දකින සිහින දකින බවයි. කෙසේ වෙතත්, ඒවා තවදුරටත් සුදුසු නොවන බව පෙනෙන විට පවා භාවිතා කළ හැකි දේවල් ඇත. මෙම ද්රව්ය sawdust වේ. රට තුළ, නිවසේදී, ගෙවත්තේ, sawdust නිසි ලෙස භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි දන්නේ ස්වල්ප දෙනෙකි.

තව දුරටත් කියවන්න
පාංශු වසුන්

උද්යානයේ පොහොර ලෙස sawdust භාවිතා කළ හැකිද?

බොහෝදෙනෙකු විශ්වාස කරන්නේ නාස්තියෙන් තොර නිවහල් සිහින දකින සිහින දකින බවයි. කෙසේ වෙතත්, ඒවා තවදුරටත් සුදුසු නොවන බව පෙනෙන විට පවා භාවිතා කළ හැකි දේවල් ඇත. මෙම ද්රව්ය sawdust වේ. රට තුළ, නිවසේදී, ගෙවත්තේ, sawdust නිසි ලෙස භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි දන්නේ ස්වල්ප දෙනෙකි.
තව දුරටත් කියවන්න