ප්රවර්ගය චීන මැග්නෝලියා මිදි වැලක ඉහළට ඇඳීම

චීන දෙහි ගෙඩි රැකබලා ගන්නේ කෙසේද
චීන මැග්නෝලියා මිදි වැලක ඉහළට ඇඳීම

චීන දෙහි ගෙඩි රැකබලා ගන්නේ කෙසේද

ලෙමන්ගාව චීන - ලියානා මීටර් 15 ක් පමණ වේ. මෙය රුසියානු ඈත පෙරදිග ස්වභාවිකව වර්ධනය වන ශිසන්ද්රා 14 ක් අතර වේ. ඔබ දන්නවාද? පුරාණ චීන හා ටිබෙට් වෛද්‍යවරු පවා චීන මැග්නෝලියා මිදි වැලෙහි සුව ගුණ ගැන සියල්ල දැන සිටි අතර ජින්සෙන්ග් සමඟ එය භාවිතා කළහ. මෙම ශාකයේ සියලුම කොටස් ජෛව විද්‍යාත්මකව ක්‍රියාකාරී ද්‍රව්‍ය අඩංගු වන අතර, ic ෂධීය පානයක්, උත්තේජක ගුණාංග ඇති අතර ප්‍රසන්න ලෙමන් සුවඳකින් යුත් drink ෂධීය බීම, කසාය, ටින්කටර් සකස් කිරීමට භාවිතා කරයි.

තව දුරටත් කියවන්න
චීන මැග්නෝලියා මිදි වැලක ඉහළට ඇඳීම

චීන දෙහි ගෙඩි රැකබලා ගන්නේ කෙසේද

ලෙමන්ගාව චීන - ලියානා මීටර් 15 ක් පමණ වේ. මෙය රුසියානු ඈත පෙරදිග ස්වභාවිකව වර්ධනය වන ශිසන්ද්රා 14 ක් අතර වේ. ඔබ දන්නවාද? පුරාණ චීන හා ටිබෙට් වෛද්‍යවරු පවා චීන මැග්නෝලියා මිදි වැලෙහි සුව ගුණ ගැන සියල්ල දැන සිටි අතර ජින්සෙන්ග් සමඟ එය භාවිතා කළහ. මෙම ශාකයේ සියලුම කොටස් ජෛව විද්‍යාත්මකව ක්‍රියාකාරී ද්‍රව්‍ය අඩංගු වන අතර, ic ෂධීය පානයක්, උත්තේජක ගුණාංග ඇති අතර ප්‍රසන්න ලෙමන් සුවඳකින් යුත් drink ෂධීය බීම, කසාය, ටින්කටර් සකස් කිරීමට භාවිතා කරයි.
තව දුරටත් කියවන්න