ප්රවර්ගය සයිඩ්රාටා

පැති: එය කුමක්ද සහ ඒවා අදාළ කරගන්නේ කෙසේද
සයිඩ්රාටා

පැති: එය කුමක්ද සහ ඒවා අදාළ කරගන්නේ කෙසේද

පළපුරුදු ගොවි ජනතාවගේ තොල්වලින් "සයිඩ්රැට්ස්" යන වචනය වැඩි වැඩියෙන් අසන්නට ලැබේ. හරිත පොහොර සංස්කෘතිය යනු කුමක්ද? ඒවායේ භාවිතයේ අරමුණ කුමක්ද? මෙම ලිපියෙන් අපි තේරුම් ගනිමු. හරිත මිනිසා යනු පස සාරවත් කිරීම සඳහා බෝ කරන වාර්ෂික භෝග වේ. ඕනෑම ශාකයක්, එහි මූලාරම්භය නොසලකා, භූමියෙන් යුෂ ඇද ගන්නා අතර, එහි ප්‍රයෝජනවත් ද්‍රව්‍ය සැපයුම හිස් කරයි.

තව දුරටත් කියවන්න
සයිඩ්රාටා

පැති: එය කුමක්ද සහ ඒවා අදාළ කරගන්නේ කෙසේද

පළපුරුදු ගොවි ජනතාවගේ තොල්වලින් "සයිඩ්රැට්ස්" යන වචනය වැඩි වැඩියෙන් අසන්නට ලැබේ. හරිත පොහොර සංස්කෘතිය යනු කුමක්ද? ඒවායේ භාවිතයේ අරමුණ කුමක්ද? මෙම ලිපියෙන් අපි තේරුම් ගනිමු. හරිත මිනිසා යනු පස සාරවත් කිරීම සඳහා බෝ කරන වාර්ෂික භෝග වේ. ඕනෑම ශාකයක්, එහි මූලාරම්භය නොසලකා, භූමියෙන් යුෂ ඇද ගන්නා අතර, එහි ප්‍රයෝජනවත් ද්‍රව්‍ය සැපයුම හිස් කරයි.
තව දුරටත් කියවන්න