ප්රවර්ගය ස්වයං-පලතුරු පිසිනු ලබන්නේ

පිසිනු ලබන ස්වයං-සාරවත් වර්ග. රෝපණ හා රීති රීති
ස්වයං-පලතුරු පිසිනු ලබන්නේ

පිසිනු ලබන ස්වයං-සාරවත් වර්ග. රෝපණ හා රීති රීති

සියළුම වර්ගවල පිසිනු ලබන්නේ වර්ග දෙකකට බෙදිය හැකිය: ස්වයං පරාගණය කළ හැකි ඒවා සහ වෙනත් ප්‍රභේද වලින් පරාගණය වූ ඒවා. සමොබ්ස්ප්ලෙඩ්නි ප්‍රභේදවල තවත් බොහෝ වාසි ඇත, මන්ද ඒවාට වඩා විශාල අස්වැන්නක් ගෙන ඒමට හැකි බැවිනි. සමොබ්ස්ප්ලොඩ්නි ප්‍රභේද අතර බහුලව දක්නට ලැබෙන විශාල පලතුරු වේ. එහෙත් තවමත්, ස්වයං-දරණ පිසිනු ලබන්නේ වගා කිරීම හා රැකබලා ගැනීම වඩා පහසු වන අතර, එය අපි කියනු ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
ස්වයං-පලතුරු පිසිනු ලබන්නේ

පිසිනු ලබන ස්වයං-සාරවත් වර්ග. රෝපණ හා රීති රීති

සියළුම වර්ගවල පිසිනු ලබන්නේ වර්ග දෙකකට බෙදිය හැකිය: ස්වයං පරාගණය කළ හැකි ඒවා සහ වෙනත් ප්‍රභේද වලින් පරාගණය වූ ඒවා. සමොබ්ස්ප්ලෙඩ්නි ප්‍රභේදවල තවත් බොහෝ වාසි ඇත, මන්ද ඒවාට වඩා විශාල අස්වැන්නක් ගෙන ඒමට හැකි බැවිනි. සමොබ්ස්ප්ලොඩ්නි ප්‍රභේද අතර බහුලව දක්නට ලැබෙන විශාල පලතුරු වේ. එහෙත් තවමත්, ස්වයං-දරණ පිසිනු ලබන්නේ වගා කිරීම හා රැකබලා ගැනීම වඩා පහසු වන අතර, එය අපි කියනු ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න