ප්රවර්ගය රුක් Peony රෝපණය

ගස් peony වැඩීමේ රහස්, ආරම්භකයින් සඳහා ඉඟි
රුක් Peony රෝපණය

ගස් peony වැඩීමේ රහස්, ආරම්භකයින් සඳහා ඉඟි

ගස් peony, එහි තණකොළ relatives ාතීන් මෙන් නොව, ශීත කාලය ඉවසා සිටියි. එහි බුෂ් උස මීටර් තුනක් වන අතර මල් විෂ්කම්භය සෙන්ටිමීටර පහකි. මෙම ශාකය චපල නොවන අතර නිසි සැලකිල්ලෙන් ඔබේ වෙබ් අඩවියේ අවුරුදු පනහක් දක්වා ජීවත් විය හැකිය. ගසක් පීං ගසන්න ආකාරය ගස් peonies මුල් වසන්තයේ දී හෝ සරත් සෘතුවේ සිට සමීප.

තව දුරටත් කියවන්න
රුක් Peony රෝපණය

ගස් peony වැඩීමේ රහස්, ආරම්භකයින් සඳහා ඉඟි

ගස් peony, එහි තණකොළ relatives ාතීන් මෙන් නොව, ශීත කාලය ඉවසා සිටියි. එහි බුෂ් උස මීටර් තුනක් වන අතර මල් විෂ්කම්භය සෙන්ටිමීටර පහකි. මෙම ශාකය චපල නොවන අතර නිසි සැලකිල්ලෙන් ඔබේ වෙබ් අඩවියේ අවුරුදු පනහක් දක්වා ජීවත් විය හැකිය. ගසක් පීං ගසන්න ආකාරය ගස් peonies මුල් වසන්තයේ දී හෝ සරත් සෘතුවේ සිට සමීප.
තව දුරටත් කියවන්න