ප්රවර්ගය අසමෝදගම්

අසමෝදගම් බීජ වල properties ෂධීය ගුණ
අසමෝදගම්

අසමෝදගම් බීජ වල properties ෂධීය ගුණ

පුරාණ කාලයේ සිටම විවිධ ප්‍රයෝජනවත් ශාකවල බීජ සූපශාස්ත්‍ර හා වෛද්‍යමය අරමුණු සඳහා භාවිතා කරන ලද අතර ඒවායේ ගුණාංග හා ජීවියාට ඇති බලපෑම අධ්‍යයනය කරන ලදී. මේවාට සුප්‍රසිද්ධ අසමෝදගම් ඇතුළත් වන අතර එහි භාවිතය සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාවට පමණක් සීමා නොවේ. එය සාම්ප්‍රදායික .ෂධවල බහුලව භාවිතා වේ. මෙම ජනප්‍රියතාවයට හේතුව කුමක්ද - ලිපියෙන් සාකච්ඡා කෙරේ.

තව දුරටත් කියවන්න
අසමෝදගම්

අසමෝදගම් බීජ වල properties ෂධීය ගුණ

පුරාණ කාලයේ සිටම විවිධ ප්‍රයෝජනවත් ශාකවල බීජ සූපශාස්ත්‍ර හා වෛද්‍යමය අරමුණු සඳහා භාවිතා කරන ලද අතර ඒවායේ ගුණාංග හා ජීවියාට ඇති බලපෑම අධ්‍යයනය කරන ලදී. මේවාට සුප්‍රසිද්ධ අසමෝදගම් ඇතුළත් වන අතර එහි භාවිතය සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාවට පමණක් සීමා නොවේ. එය සාම්ප්‍රදායික .ෂධවල බහුලව භාවිතා වේ. මෙම ජනප්‍රියතාවයට හේතුව කුමක්ද - ලිපියෙන් සාකච්ඡා කෙරේ.
තව දුරටත් කියවන්න
අසමෝදගම්

දුරු වලින් අසමෝදගම් කියන්නේ කෙසේද?

අසමෝදගම් සහ දුරු - ආහාර කර්මාන්තයේ පුළුල් පරාසයක යෙදුම් ඇති කුළුබඩු. කුළුබඩු වෙනස් වන්නේ කුමක් ද සහ ඒවායේ ලක්ෂණ මොනවාද යන්න පිළිබඳ වැඩිදුර කියවන්න, ලිපියේ වැඩිදුර කියවන්න. ශාකවල විස්තරය හා ලක්ෂණ දුරු සහ අසමෝදගම් මිනිසා විසින් බොහෝ කලක් තිස්සේ වගා කර ඇති අතර, ඒවා වගා කිරීමේදී ඇති වන අවිනිශ්චිතතාවයට ස්තූතිවන්ත වන අතර ඒවා රැකබලා ගැනීම පහසුය.
තව දුරටත් කියවන්න