ප්රවර්ගය මොස්කව් කලාපයේ ක්ලෝන ඇපල් ගස්

මොස්කව් කලාපයේ හොඳම තීරු ඇපල් වර්ග
මොස්කව් කලාපයේ ක්ලෝන ඇපල් ගස්

මොස්කව් කලාපයේ හොඳම තීරු ඇපල් වර්ග

එක් පුද්ගලයෙකු තම පළතුරු වතු වත්කම් සවිබල ගැන්වීම සඳහා ලිහිල් කිරීමට කෙළවරක් බවට පත් කරයි. ආත්මය සඳහා මෙම කුඩා පාරාදීසයක් නිර්මාණය කිරීමේදී, විසිතුරු පළතුරු ගස් උදව් කරනු ඇත - විශේෂ ඇපල් ගස් ලෝකය නියෝජනය කරන, ඇපල් ගස්, තීරු. දැන් අපි මෙම ගස් වර්ග සලකා බලමු හා මොස්කව් කලාපයේ තදාසන්න ප්රදේශවල රෝපණ සඳහා වඩාත් සුදුසු.

තව දුරටත් කියවන්න
මොස්කව් කලාපයේ ක්ලෝන ඇපල් ගස්

මොස්කව් කලාපයේ හොඳම තීරු ඇපල් වර්ග

එක් පුද්ගලයෙකු තම පළතුරු වතු වත්කම් සවිබල ගැන්වීම සඳහා ලිහිල් කිරීමට කෙළවරක් බවට පත් කරයි. ආත්මය සඳහා මෙම කුඩා පාරාදීසයක් නිර්මාණය කිරීමේදී, විසිතුරු පළතුරු ගස් උදව් කරනු ඇත - විශේෂ ඇපල් ගස් ලෝකය නියෝජනය කරන, ඇපල් ගස්, තීරු. දැන් අපි මෙම ගස් වර්ග සලකා බලමු හා මොස්කව් කලාපයේ තදාසන්න ප්රදේශවල රෝපණ සඳහා වඩාත් සුදුසු.
තව දුරටත් කියවන්න