බිංදු වාරිමාර්ග

බිංදු ටේප් - තෝරාගෙන ස්ථාපනය කරන්නේ කෙසේද

බිංදු පටි යනු භූමියට ජලය සපයන සැලසුමේ අනිවාර්ය අංගයකි. වාරිමාර්ග ක්රමය හැකි තරම් කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා අවශ්ය උපකරණ තෝරාගැනීමේදී බරපතල ලෙස සැලකිය යුතුය. බිංදු පටි යනු කුමක් සඳහාද? භූ දර්ශන ලක්ෂණ නොසලකා ඕනෑම ප්‍රදේශයකට පාහේ ප්‍රශස්ත වාරිමාර්ග සැපයීමට බිංදු ටේප් ඉඩ දෙයි.
තව දුරටත් කියවන්න