ප්රවර්ගය නස්ටුරියම් වර්ග

නැස්ටුරියම් - විටමින් සහ උද්යාන සැරසිලි මූලාශ්රය
නස්ටුරියම් වර්ග

නැස්ටුරියම් - විටමින් සහ උද්යාන සැරසිලි මූලාශ්රය

නස්ටුරියම් - දීප්තිමත් වර්ණ සහිත ඔසු. නස්ටුරියම් නිජබිම - දකුණු හා මධ්‍යම ඇමරිකාව. සොබාදහමේදී, මෙම ශාකයේ විශේෂ හා වර්ග සියයකට වඩා දන්නා කරුණකි. නස්ටුරියම් ප්‍රභේද සහ ප්‍රභේද පහත සඳහන් විශේෂයන් උද්‍යානකරුවන් අතර වඩාත් ජනප්‍රිය වේ: කැනරි නස්ටුර්ටියම් මිදි වැලක් මෙන් පෙනේ, දිග මීටර් හතරක් දක්වා ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
නස්ටුරියම් වර්ග

නැස්ටුරියම් - විටමින් සහ උද්යාන සැරසිලි මූලාශ්රය

නස්ටුරියම් - දීප්තිමත් වර්ණ සහිත ඔසු. නස්ටුරියම් නිජබිම - දකුණු හා මධ්‍යම ඇමරිකාව. සොබාදහමේදී, මෙම ශාකයේ විශේෂ හා වර්ග සියයකට වඩා දන්නා කරුණකි. නස්ටුරියම් ප්‍රභේද සහ ප්‍රභේද පහත සඳහන් විශේෂයන් උද්‍යානකරුවන් අතර වඩාත් ජනප්‍රිය වේ: කැනරි නස්ටුර්ටියම් මිදි වැලක් මෙන් පෙනේ, දිග මීටර් හතරක් දක්වා ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න