ප්රවර්ගය මොස්කව් කලාපයේ මිහිරි ශාක වර්ග

මොස්කව් කලාපයේ හොඳම බීජ වර්ග
මොස්කව් කලාපයේ මිහිරි ශාක වර්ග

මොස්කව් කලාපයේ හොඳම බීජ වර්ග

බොහෝ යුරෝපීය රටවල "චෙරි" සහ "මිහිරි චෙරි" යන වචන එකම ආකාරයකින් පරිවර්තනය කර ඇත. මේවා එකිනෙකට සම්බන්ධ වී ඇති නිසා මේ කිසිවක් අමුතු දෙයක් නැත. එහෙත් සංස්කෘතීන් අතර එවැනි සම්බන්ධතා පවා මිහිරි ගෙඩිවලට ඇඹුල් යමකින් තම අස්වන්න කළ නොහැකි ය. ස්වීට් චෙරි ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවියේ සියලු Gardeners දී දැක ගත නොහැක.

තව දුරටත් කියවන්න
මොස්කව් කලාපයේ මිහිරි ශාක වර්ග

මොස්කව් කලාපයේ හොඳම බීජ වර්ග

බොහෝ යුරෝපීය රටවල "චෙරි" සහ "මිහිරි චෙරි" යන වචන එකම ආකාරයකින් පරිවර්තනය කර ඇත. මේවා එකිනෙකට සම්බන්ධ වී ඇති නිසා මේ කිසිවක් අමුතු දෙයක් නැත. එහෙත් සංස්කෘතීන් අතර එවැනි සම්බන්ධතා පවා මිහිරි ගෙඩිවලට ඇඹුල් යමකින් තම අස්වන්න කළ නොහැකි ය. ස්වීට් චෙරි ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවියේ සියලු Gardeners දී දැක ගත නොහැක.
තව දුරටත් කියවන්න