ප්රවර්ගය වැඩෙන පීකිං ගෝවා

චීන ගෝවා වගා කිරීම
වැඩෙන පීකිං ගෝවා

චීන ගෝවා වගා කිරීම

වර්ධනය වන බීජිංහි බොහෝ වාසි ඇත, මධ්‍යම පළල තත්වයන් යටතේ වුවද එක් කන්නයකට පහසුවෙන් අස්වැන්න දෙකක් ලබා ගත හැකිය. එසේම, මෙම ගෝවා ඉතා පෝෂ්‍ය පදාර්ථ විශාල ප්‍රමාණයක් ඇති අතර එය රසවත් එළවළු වර්ගයකි. එහෙත් තවමත් බොහෝ දෙනෙක් සාමාන්‍ය සුදු ගෝවා වලට පක්ෂපාතීව සිටිති.

තව දුරටත් කියවන්න
වැඩෙන පීකිං ගෝවා

චීන ගෝවා වගා කිරීම

වර්ධනය වන බීජිංහි බොහෝ වාසි ඇත, මධ්‍යම පළල තත්වයන් යටතේ වුවද එක් කන්නයකට පහසුවෙන් අස්වැන්න දෙකක් ලබා ගත හැකිය. එසේම, මෙම ගෝවා ඉතා පෝෂ්‍ය පදාර්ථ විශාල ප්‍රමාණයක් ඇති අතර එය රසවත් එළවළු වර්ගයකි. එහෙත් තවමත් බොහෝ දෙනෙක් සාමාන්‍ය සුදු ගෝවා වලට පක්ෂපාතීව සිටිති.
තව දුරටත් කියවන්න