නිවසේදී

අත්තික්කා ගස (අත්තික්කා) ගස හෝ අත්තික්කා ගස: නිවසේදී වැඩෙන්නේ කෙසේද?

අත්තික්කා - බොහෝ මිහිරි දත් වල ප්රියතම ප්රණීත ආහාරය. අපට නම් මෙය විදේශීය පලතුරකි, එබැවින් බොහෝ විට එය නැවුම්, නමුත් වියලූ හෝ වෙනත් සැකසූ ආකාරයෙන් ලබාගත නොහැක. එහෙත්, අත්තිවාරම් වර්ගයක් මහල් නිවාසයක පවා වැඩෙන සහ bear ල දරන අතර රසකැවිලි සහ ගෘහ ශාක යන දෙවර්ගයේම රසිකයන් සතුටු කළ හැකිය. විස්තරය පය, හෝ අත්තික්කා, අත්තික්කා ගස, අත්තික්කා ගස - පුළුල් පැතිරෙන ඔටුන්නක් සහ විශාල කොළ සහිත කොළ සහිත උපනිවර්තන පතනශීලී ගසක්.
තව දුරටත් කියවන්න