ප්රවර්ගය මල්වාසී

මැලෝ වගාව හා රැකවරණය පිළිබඳ විශේෂාංග
මල්වාසී

මැලෝ වගාව හා රැකවරණය පිළිබඳ විශේෂාංග

මාල්ව් (තොග-රෝස, මැලෝ) - වසර 3000 කට වඩා වැඩි කාලයක් මානව වර්ගයාට දැනෙන ශාකය. බොහෝවිට මෙම විසිතුරු ශාකය අප්රමාණ ලෙස අමතක කර දමයි. නමුත් වර්තමානයේ එය පුදුමයට කරුණකි. එහි ප්රධාන වාසිය වන්නේ සරල බව සහ විඳදරාගැනීම ය. ඔබගේ පැත්තෙන් අවම වශයෙන් උත්සාහයක් හා අවධානයක් සඳහා මල් හට වර්ණ පොහොසත් වීම, පුෂ්ප මංජරියගේ අලංකාරය, රසවත් මීපැණි, සුවකිරීමේ පහසුව සඳහා ඔබ විසින් ආපසු ගෙවනු ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
මල්වාසී

මැලෝ වගාව හා රැකවරණය පිළිබඳ විශේෂාංග

මාල්ව් (තොග-රෝස, මැලෝ) - වසර 3000 කට වඩා වැඩි කාලයක් මානව වර්ගයාට දැනෙන ශාකය. බොහෝවිට මෙම විසිතුරු ශාකය අප්රමාණ ලෙස අමතක කර දමයි. නමුත් වර්තමානයේ එය පුදුමයට කරුණකි. එහි ප්රධාන වාසිය වන්නේ සරල බව සහ විඳදරාගැනීම ය. ඔබගේ පැත්තෙන් අවම වශයෙන් උත්සාහයක් හා අවධානයක් සඳහා මල් හට වර්ණ පොහොසත් වීම, පුෂ්ප මංජරියගේ අලංකාරය, රසවත් මීපැණි, සුවකිරීමේ පහසුව සඳහා ඔබ විසින් ආපසු ගෙවනු ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න